ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರುಗಳ ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ/Public Grievance Redressal System
ಇಜನಸ್ಪ್ಂದನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
e-Janaspandana Government of Karnataka
ದೂರನ್ನು ದಾಕಲಿಸು/Lodge a Grievance
ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ/Registration No. :
Please Enter Your eJanaspandana registration No.