ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರುಗಳ ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ/Public Grievance Redressal System
ಇಜನಸ್ಪ್ಂದನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
e-Janaspandana Government of Karnataka
Siddaramaiah App

ಸಚಿವಾಲಯ ವರದಿ/ Secretariat Report
ಇಲಾಖಾವಾರು ವರದಿ/Department Wise
ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ವರದಿ/District Admin Report
ಜನತಾದರ್ಶನ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವರದಿ/Janatha Darshan District Wise Report
Total Record Fetched:: 10. [PMOPG/D/2020/0081344,51854180] [PMOPG/E/2020/0295370,51854181] [PMOPG/E/2020/0296086,51854182] [PMOPG/E/2020/0302337,51854183] [GOVKN/E/2020/00831,51854184] [GOVKN/E/2020/00832,51854185] [PMOPG/E/2020/0305542,51854186] [MINHA/E/2020/03796,51854187] [GOVKN/E/2020/00833,51854188] [GOVKN/E/2020/00834,51854189] In progress... Pendency population will not be initiated